බල මෙවලම්

 • New Bestselling Wood Cutting Chain Saw 3000W 2 Stroke Gasoline Chainsaw

  3000W 2 ආ roke ාත ගැසොලින් දම්වැල දුටුවේය

  Heat විශාල තාප වි ip ටන කුහර, අධිවේගී තාප වි ip ටනය යන්ත්‍රය දැවී නොයනු ඇති අතර අධික උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය ඇනහිටෙන්නේ නැත.

  72 එය පැය 72 ක් අඛණ්ඩව වැඩ කළ හැකිය.

  Heat තාප-ප්‍රතිරෝධී සහ හිම-ප්‍රතිරෝධී වානේ තහඩු වසන්තයේ විශාල කොපුව ඉක්මනින් ආරම්භ කළ හැකිය.

  Types සියලු වර්ගවල දැව කැපීම සපුරාලන්න