වෙල්ඩින් උත්පාදක යන්ත්රය

 • 5KW Three-phase gasoline power generation electric welding machine

  5KW තෙකලා පෙට්‍රල් බල උත්පාදක විදුලි වෙල්ඩින් යන්ත්‍රය

  ආකෘතිය: BF 2600CX

  එළිමහන් විදුලිබල උත්පාදනය සහ වෙල්ඩින් සඳහා හොඳ සහායක outdoor එළිමහන් වෙල්ඩින් වැඩවල අඩුපාඩු පහසුවෙන් විසඳන්න.

  (1) ද්විත්ව අරමුණු සහිත එක් යන්ත්‍රයක්:

  (2) මට විදුලිය නොමැතිව වෑල්ඩින් කළ හැකිය!

  (3) විදුලිබල උත්පාදනය සහ විදුලි වෙල්ඩින් සඳහා වැඩියෙන්ම අලෙවි වන ද්විත්ව කාර්ය යන්ත්‍රය

  (4) 3.2-4.0 විෂ්කම්භය සහිත ඉලෙක්ට්රෝඩ සහිත අහඹු වෑල්ඩින්